Skip to main content
Markierungszeichen Weg-Nr.032

Weg-Nr.032

Markierung: Blaustrich
Zielweg Tabernackel (Gde. Etzelwang, Lkr. AS) - Bürtel (Gde. Pommelsbrunn)
Länge: 6,3 km
Wegverlauf:
Tabernackel – 2,0 – Etzelwang – 2,1 – Röthenbacher Hütte – 2,1 – Bürtel